VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Tokyotechwear™. Op de hele site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” in verwijzing naar Tokyotechwear™. Deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze website, wordt u, de gebruiker, aangeboden door Tokyotechwear™, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via hyperlinks worden vermeld. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaars en/of leveranciers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot de website of geen gebruik kunt maken van de diensten. Indien deze gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe hulpmiddelen of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Wanneer u de website blijft bezoeken of gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

DEEL 1 – VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de wetten in uw rechtsgebied niet overtreden wanneer u de Dienst gebruikt (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) zonder encryptie kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen omvat die zijn aangebracht om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw kredietkaartgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze over netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, geen enkel gebruik van of toegang tot de Dienst, of geen enkel contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of benvloeden.

DEEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd zonder een beroep te doen op andere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de hierin opgenomen informatie bij te werken. U erkent dat

DEEL 4 – DIENST- EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van dergelijke producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun terugzending of omruiling is strikt onderworpen aan ons terugzendbeleid.

Wij hebben getracht de kleuren en afbeeldingen van de producten op de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de kleuren die op uw computerscherm worden weergegeven.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een bepaald persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij behouden ons het recht voor om van geval tot geval van dit recht gebruik te maken. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of op dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres of het telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden waarvan wij menen dat zij door handelaren, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid.

DEEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beheren.

U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot deze hulpmiddelen op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor iets dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Optionele Tools van Derden.

Elk gebruik door u van de Optionele Tools die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder dergelijke hulpmiddelen door de betrokken derde aanbieder(s) worden verstrekt en om met die voorwaarden in te stemmen.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid ervan te controleren of te evalueren, noch garanderen wij of nemen wij enige verantwoordelijkheid op ons voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideen, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons het recht om, op elk moment en zonder beperking, alle Feedback die u ons stuurt te bewerken, kopiren, publiceren, distribueren, vertalen en te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van de commentaren te handhaven; (2) iemand te compenseren voor de geleverde commentaren; of (3) op de commentaren te reageren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maken op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons of derden te misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.

DEEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid.

DEEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht de informatie op de Dienst of verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een verwante website wordt toegepast, kan worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Dienst of op een verwante website wordt aangeboden, gewijzigd of bijgewerkt is.

DEEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor onwettige doeleinden; (b) om aan te zetten tot of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatswetten, -regels of -reglementen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het internet in gevaar te brengen; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, op het web te surfen, te zoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beindigen wegens schending van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of beweren niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of annuleren, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Tokyotechwear™, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product met behulp van de Dienst, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan.

Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in die staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

DEEL 14 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Tokyotechwear™ en onze moeder-, dochter-, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te houden tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wetten of rechten van een derde partij.

DEEL 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

DEEL 16 – BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vr de datum van beindiging zijn aangegaan, blijven na de beindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij vaststellen of vermoeden, naar ons eigen goeddunken, dat u enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of hebt nagelaten na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde beindigen zonder u daarvan in kennis te stellen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beindiging, als gevolg waarvan wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

DEEL 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander operationeel beleid of regels die door ons op deze site zijn geplaatst of betrekking hebben op de Dienst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn bepalend voor uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden genterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

DEEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u de Diensten verlenen, worden beheerst door en genterpreteerd volgens de wetten van 15 rue mauny, Saintes, Charente Maritime, 17100, Frankrijk.

DEEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd onze website te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van onze website en de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt uw aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan contact@techwear.be